Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických nedávno vydalo každoroční zprávu týkající se překročení povolené doby pobytu na jejím území. Zpráva hlavně usiluje o poskytnutí konkrétních údajů o počtu lidí, kteří by měli na základě vízových podmínek nejpozději k poslednímu dni platnosti jejich víz opustit území USA.

Tato zpráva zahrnuje dvě hlavní kategorie držitelů víz a dva způsoby překročení doby platnosti víza: překročení v rámci VWP a překročení ostatních víz. Do ostatních víz se počítají vydaná víza těm, kteří nejčastěji cestují do USA z důvodu pracovního a studijního pobytu. Zpráva se zabývá podrobným popisem podezřelého počtu zahraničních držitelů víz všech typů, kteří zjevně překročili povolenou dobu pobytu na americké půdě. Taktéž uvádí procentní podíl celkového počtu překročení povolené doby pobytu vůči celkovému počtu odjezdů, které měly nastat.

My se ale zaměříme na ta data, která jsou spojená s VWP, jejichž výše souvisí s počtem osob cestujících do USA prostřednictvím ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Celkový počet nepovolených pobytů v USA je totiž nesmírně důležitý pro budoucnost celého programu a také pro členství jednotlivých zemí.

Pokud se podíváme na jednotlivá data, můžeme z nich vyčíst, že 21 616 034 osob cestovalo do USA v rámci VWP a měly zároveň USA v roce 2016 opustit. Z tohoto celkového počtu 147 282 osob nedodrželo podmínky a USA neopustili. Toto číslo můžeme ještě rozdělit do dvou odlišných kategorií: na ty osoby, které dobu platnosti překročily a nakonec odjely a na ty, u kterých se předpokládá, že jsou stále v USA.

Z toho vyplývá, že míra počtu překročení povolené doby pobytu, je podle výše zmíněných údajů 0,68 %, což je celkem zanedbatelné číslo. Zatímco procento osob, které do USA nepřijely v rámci VWP, tedy osoby s jiným vízem než ESTA, a měly v tom stejném roce území USA opustit, je téměř dvakrát tak větší – 2,07 %. Tato čísla velmi dobře objasňují, jak pečlivě jsou členské státy do programu VWP vybírány. Tyto statistiky dokazují Spojeným státům americkým fungování a užitečnost VWP tím, že členské státy a jejich občané do velké míry dohodnuté podmínky a s tím spojená i určitá omezení dodržují.

U cestujících, kteří využívají systém ESTA v rámci VWP, je podle všeho míra překročení doby platnosti víza rozhodně nižší v porovnání s jinými typy víz. To je dobrý náznak toho, že je program trvale udržitelný a podporuje to jeho budoucí funkčnost.

Na výsledky se nemůžeme dívat jenom jako na celek. Tato zpráva totiž obsahuje také statistickou analýzu toho, jak si vedou jednotlivé členské země VWP. Podíváme se třeba na statistiku Austrálie, pomocí níž můžeme posoudit vliv programu na imigraci do USA.

Ve srovnání se všemi 38 členskými zeměmi VWP, vykázala Austrálie přes 1,3 miliónů celkových očekávaných odjezdů z USA, přičemž překročení povolené délky pobytu proběhlo u 0,56 % případů. To je velmi nízká míra, ve srovnání s národy jako je třeba Maďarsko, které vykazuje 2,75% míru překročení doby platnosti víz. Stav Austrálie v VWP může být považován za více než bezpečný ve srovnání s ostatními členy VWP.

Dokonce i ty nejhorší země VWP (pokud jde o překročení povolené doby pobytu) jsou na tom výrazně lépe v porovnání s nečlenskými zeměmi, jako je třeba Libye, která vykazuje podíl překročení povolené doby na celkových odjezdech téměř 45 %. Tato čísla konec konců ukazují fakt, že země VWP nebyly vybrány náhodně a že program slouží svému účelu.

Co nám tato čísla říkají?

Tato statistická analýza, kterou poskytlo Ministerstvo vnitřní americké bezpečnosti, nám umožňuje lépe porozumět odlišnostem mezi členskými a nečlenskými zeměmi VWP. Tento dokument nám dále poskytuje náhled na efektivnost samotného VWP, pokud jde o celkový cíl umožnit vstup občanům členských zemí a následně i návrat do jejich země. Určité závěry týkající se systému ESTA lze z těchto statistik také vyvodit.

Elektronický systém pro cestovní povolení (ESTA) je digitální systém umožňující cestujícím vstoupit na území USA. ESTA je v podstatě online formulář, který zefektivňuje vstup do VWP skrz centrální portál. Zatímco jsou občané jednotlivých členských zemí VWP považováni za důvěryhodné ke vstupu do USA bez namáhavého prověřování, pro osoby z nečlenských zemí VWP existují stále prověřovací postupy zajišťující bezpečnost USA.

Zatímco VWP značně usnadňuje proces rozhodování o tom, kdo má nárok na vstup do USA a kdo ne, ne všichni občané členských států VWP, kteří vyplní ESTA žádost, budou mít povolen vstup do USA. Rozdíl mezi přijetím a odmítnutím žádosti ESTA závisí na vašich odpovědích na otázky ve formuláři, i přestože je proces zcela automatický. To, že jsou upřednostňovány zautomatizované procesy před rozsáhlými prověřovacími postupy, představuje pro členské státy VWP velkou odpovědnost, která spočívá v tom, že by se tyto státy měly ujistit, že vysílají jen ty občany, kteří nespáchají žádný trestný čin anebo se nebudou snažit zůstat v USA nelegálně po uplynutí platnosti víza. Jak však bývalý americký prezident řekl: „Důvěřuj, ale prověřuj.“ Z tohoto důvodu vydává každoročně Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tyto zprávy, které právě důkladně stanovují, které členské země VWP plní své povinnosti a které ne.

Aby se snížila pravděpodobnost vzniku problémů spojených s nelegálním přistěhovatelstvím a nepovoleným pobytem v USA, musí potenciální členské země VWP splňovat určitou společenskou životní úroveň, která je ekvivaletní k té americké. Potenciální členská země musí předložit dokumenty, které dokazují dodržování lidských práv, výši HDP odpovídající moderní průmyslové zemi, prokazatelný respekt a souhlas s americkým imigračním právem a další faktory zde hrají také roli.

Pravidelné narušování podmínek povolené doby pobytu na území USA ze strany určitého státu může fungovat jako varovný signál a hrát důležitou roli v tom, zda bude této zemi členství ve VWP nabídnuto nebo dokonce zrušeno. Dřívějším členským státům, Argentině a Uruquayi, byl odebrán status VWP členské země a to z důvodu jejich finanční krize, která by potenciálně mohla vést k vyšší imigraci a také k nárůstu počtu občanů, kteří by překročili povolenou dobu pobytu v rámci jejich víza.

 

USA tímto chtějí zabránit velkému zneužití VWP a neomezené imigraci, proto jsou opatření, která mají zabránit nepovolenému pobytu, stále důraznější. Ekonomické faktory jsou ale převažovány obavami národní bezpečnosti, které vznikají se strachu, že osoby zneužijí víza k tomu, aby zůstaly na území USA nelegálně, stejně jako většina teroristů zapojených do událostí z 9. září 2001. Pokud se objeví velká hrozba, je velmi pravděpodobné, že USA přeruší VWP pro všechny členské země. A z tohoto důvodu je velmi důležité, aby osoby cestující do USA v rámci VWP a ESTA dodržovali vízové povinnosti a potenciálně nezpůsobily své zemi ztrátu VWP statusu.

 

Podmínky ESTA a VWP

Osoby, které mají ESTA v rámci VWP musí dodržovat dvě základní podmínky:

 

1. Osoby na území USA v rámci VWP nesmí pracovat pro jakéhokoliv zaměstnavatele a ani nesmí hledat zaměstnání. Přitom nezáleží na tom, jestli se jedná o placenou nebo neplacenou práci. Výjimku tvoří ti, kteří jsou v USA na služební cestě, konferenci, obchodním jednání aj., a to na žádost zaměstnavatele ve své zemi. Pracovní víza představují úplně jinou kategorii víz než ta, která spadají pod VWP.

 

2. Pobyt na území USA, který spadá pod VWP, nesmí trvat déle než 90 po sobě jdoucích dnů. Pokud se budete zdržovat na území USA 91 den vašeho pobytu, tak jste oficiálně porušili podmínky svého pobytu v rámci VWP. Důsledky mohou zahrnovat nejen to, že vám nebude umožněn vstup zpět do země, ale také pokuty a další právní a finanční následky.

 

Porušení přidělené 90denní návštěvy by mohlo znamenat negativní následky nejen pro vás, ale i pro vaši zemi a její VWP status.

 

Nejen vaše skutečné vízum je časově omezené, ale měli byste si také uvědomit, že vaše ESTA je taky časově omezená. Vaše ESTA má obvykle dobu platnosti maximálně dva roky. Od doby, kdy vám přijde emailem potvrzení o tom, že je ESTA platná, začíná se počítat dvouroční lhůta. Dva roky představují maximum, takže se klidně může stát, že vaše ESTA bude platná kratší dobu. Schvalovací proces ESTA a její platnost se mohou lišit, závisí totiž hlavně na vašem cestovním pasu – ne vyloženě na vás jako na držiteli pasu. Po vypršení platnosti vašeho pasu ztrácí platnost i vaše ESTA a z tohoto důvodu budete muset vyplnit žádost znovu, aby se ESTA propojila s vaším novým pasem.

 

Ať se ucházíte o ESTA poprvé, nebo žádáte opakovaně, celý proces je poměrně jasný, pokud jste držitel pasu z členské země VWP. K žádosti budete potřebovat váš pas a platební kartu. Samotný formulář ESTA najdete online. Jedná se v podstatě o dotazník, který se týká vaší identity a detailů vaší cesty. Otázky mohou být volitelné nebo povinné a jejich vyplnění trvá kolem 10 minut. Schvalovací dopis vám přijde zpravidla během 24 hodin na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v žádosti. Obecně lze říci, že ESTA představuje mnohem jednoduší způsob získání víza než osobní návštěva velvyslanectví či jiné záležitosti, se kterými se musí občané nečlenských zemí VWP potýkat.

Zažádejte si o ESTA ještě dnes a začněte se připravovat na svoji cestu do USA, stačí, abyste jen sami sebe ujistili, zda jste připraveni splnit podmínky programu, a to jak ve váš prospěch, tak i pro vaši zemi.

Připravujete se na cestu do USA? Máte v pořádku seznam nutných věcí? Pro více informací o získání cestovního povolení navštivte našeho průvodce ESTA. Rádi si vyslechneme vaše názory, vyřešíme vaše přípomínky a odpovíme na vaše otázky týkající se vaší nadcházející cesty. Neváhejte nás kontaktovat v případě potřeby. Děkujeme!