Close

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Přečtěte si laskavě pečlivě tento dokument, protože popisuje a vysvětluje obchodní podmínky poskytování našich služeb, a je základem každé smlouvy, která vznikne na základě Vašeho použití těchto webových stránek.

Použití těchto webových stránek uživateli a Nabízená služba podléhají následujícím Obchodním podmínkám.

O této službě

Tyto Obchodní podmínky popisují a poskytují výčet podmínek použití, postupů, práv a povinností týkajících se obecných vízových informací, poskytovaných prostřednictvím těchto webových stránek společností Esta Visa.

Přijetí Podmínek

Vstupem na tyto webové stránky anebo přijetím Nabízené služby Uživatelé vyjadřují souhlas s těmito Obchodními podmínkami bez jakýchkoli dodatků. Pokud Uživatel nesouhlasí s těmito Obchodními podmínkami, má neprodleně tyto Webové stránky opustit a nepřijmout Nabízenou službu.

Webové stránky

Webové stránky zahrnují informace, grafiku, design a elektronickou funkčnost stránek nacházejících se na webové adrese: EstaVisa.cz a zahrnují registrovanou doménu EstaVisa.cz (“Webové stránky”).

Společnost si vyhrazuje bez jakékoli výjimky (a bez právní odpovědnosti vůči Uživatelům) plné právo modifikovat, přidávat nebo vymazávat (zcela nebo zčásti) obsah Webových stránek, aniž by to Uživatelům oznamovala nebo s nimi konzultovala. Pokračující užívání Webových stránek anebo Nabízené služby Uživateli bude pokládáno za plné a bezvýhradné přijetí jakýchkoli modifikací, dodatků nebo výmazů.

Nezákonné nebo nesprávné použití

Přístupem na Webové stránky Uživatelé souhlasí, že:

  • Nebudou používat Webové stránky k nezákonným účelům a budou dodržovat všechny příslušné zákony a nařízení;
  • Nebudou používat Webové stránky žádným způsobem, který by mohl ohrozit jejich fungování, poškodit jejich obsah nebo jinak omezit celkovou funkčnost Webových stránek, a neohrozí bezpečnost Webových stránek ani se nepokusí získat přístup do jejich zajištěných částí nebo k utajovaným informacím.

Uživatelé nesmí užívat Webové stránky ke kopírování, ukládání, hostování, zveřejňování nebo rozšiřování škodlivého počítačového softwaru, jako jsou například počítačové viry nebo nevyžádané obchodní komunikace či marketingová činnost, ani nebudou takovémuto jednání napomáhat.

Webové stránky mohou být použity pro marketingové nebo obchodní účely pouze s výslovným souhlasem Společnosti, který bude udělen pouze na základě písemné žádosti zaslané na registrovanou adresu Společnosti, a může podléhat dalším obchodním podmínkám, které Společnost bude považovat za přiměřené a vhodné.

V případech, kdy Uživatelé protiprávně, nesprávně nebo za účelem obchodního zisku použijí Webové stránky bez předchozího písemného souhlasu Společnosti, budou Uživatelé považováni za plně odpovědné za jakékoli škody, výlohy, závazky, ztráty a náklady, zejména za právní výlohy způsobené Společnosti přímo či nepřímo z důvodu porušení těchto Obchodních podmínek Uživateli.

Nabízená služba

Prostřednictvím Webových stránek má Uživatel přístup k těmto službám: přístup k informacím, výsledkům a souhrnným dokumentům.
*Telefonická asistenční služba: +1 (877) 299 9502. Dostupná pondělí – pátek 16:00 až 23:00 středoevropského času (CET).
*Chatová asistenční služba: Dostupná pondělí – pátek 16:00 až 23:00 středoevropského času (CET).
*Služba odpovědí na dotazy zaslané emailem: Dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
*Ověření a kontrola povinných informací před podáním žádosti.
*BEZPLATNÉ opětovné podání žádosti v případě chyb.
*Webové stránky optimalizované pro iPhone a Android.
*Vzájemná informační síť leteckých společností a ESTA.
*Přístup k systému ESTA CBP a jeho monitorování 24 hodin denně.
*Zákaznická horká linka v mnoha jazycích.
*Informace o stavu projednání žádosti zasílané emailem.
*Automatické nové podání žádosti: v případě žádosti čekající na rozhodnutí nemusíte znovu podávat žádost – uděláme to za Vás.
*Bezplatné obnovení povolení ESTA: Pokud platnost Vašeho pasu skončí nebo je Vám vydán nový pas během dvou let od schválení Vaší původní žádosti.
*Služba aktualizace informací: Kontaktujte nás, když budete plánovat novou cestu do USA, a my doplníme Vaše aktuální letové informace a další detaily.
*Kontrola stavu: Kontaktujte nás kdykoli navštívíte USA. Zkontrolujeme, jaký je stav Vašeho povolení ke vstupu před odletem, a také Vám poradíme ohledně dalších cestovních požadavků, kde to bude vhodné.
*Dohledávací služba ESTA: Ztratili jste Vaše číslo ESTA? Kontaktujte nás, a my je Vám pošleme emailem nebo poštovním dopisem.
*Bezplatný přístup po dobu 2 let: Naše služba trvá po dobu platnosti Vašeho povolení ESTA – (2 roky od data vydání nebo do skončení platnosti Vašeho cestovního pasu, pokud nastane dříve).
*Pokud budete muset získat nový cestovní pas během těchto 2 let, zažádáme za Vás bezplatně o nové povolení ESTA, které bude platné další 2 roky.
*Záruka vrácení 100% poplatku v případě zamítnutí žádosti ESTA.
Požadujeme, aby Uživatelé dodržovali technické pokyny poskytnuté na Webových stránkách a mohli tak optimálně využít nabízené služby.

Uživatel bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za instalaci, údržbu a kontrolu technické konfigurace potřebné k připojení a užívání služeb poskytovaných na Webových stránkách.

Přijetí Podmínek

Ceny produktů a služeb jsou uvedeny na Webových stránkách. U každého produktu a navrženého způsobu platby je cena zobrazena před realizací nákupu Uživatelem.

Uživatel hradí veškeré náklady spojené s připojením na server hostující Webové stránky a s přenosem dat a jakoukoli další podporou, kterou může požadovat poskytovatel elektronických komunikačních služeb.

V případech, kde uhrazení poplatku za Službu povede ke vzniku smlouvy mezi Uživatelem a Společností, bude tato smlouva podléhat těmto Obchodním podmínkám.

Autorské právo

Veškeré duševní vlastnictví (které zahrnuje autorské právo, obchodní značky (ať registrované, nebo ne), obchodní názvy, patenty, registrovaný design a automatická autorská práva odvozená ze vzhledu nebo funkčnosti Webových stránek) je majetkem Společnosti.

Použitím Webových stránek anebo Nabízené služby se Uživatel zavazuje, že bude respektovat a nebude narušovat právo na duševní vlastnictví Společnosti. Uživatel se zejména zavazuje, že nebude kopírovat, stahovat, převádět, reprodukovat, tisknout ani jinak využívat pro obchodní účely a za účelem zisku jakýkoli materiál obsažený na Webových stránkách anebo v Nabízené službě.

Uživatel smí bezplatně použít materiál Společnosti chráněný autorským právem v jakémkoli formátu pro neobchodní výzkum, soukromé studium nebo vnitřní cirkulaci za předpokladu, že Uživatel tento materiál označí jako chráněný autorským právem Společnosti, a ocituje jeho zdrojový dokument /publikaci.

Varování FBI: „Neoprávněné kopírování nebo šíření tohoto materiálu chráněného autorským právem je protiprávní. Případy porušování autorských práv, včetně porušování bez peněžního zisku, podléhají vyšetřování FBI a mají za následek trest odnětí svobody ve federálním vězení s trváním do 5 let a pokutu 250 000 USD.“ Zdroj: www.fbi.gov/ipr

Odmítnutí odpovědnosti

Jsme soukromá společnost neprovádějící právnickou praxi a nejsme přímo spojeni s žádným vládním úřadem. Veškerý obsah a informace poskytnuté na těchto Webových stránkách slouží obecným účelům. Tyto Webové stránky neposkytují právní poradenství. Pokud potřebujete právní radu, důrazně Vám doporučujeme obrátit se přímo na právníka.

Informace obsažené na těchto Webových stránkách anebo v Nabízené službě jsou poskytovány bez výslovných či předpokládaných záruk týkajících se přesnosti, vhodnosti pro daný účel, kompatibility nebo bezpečnosti jakékoli části Webových stránek anebo Nabízené služby.

Společnost nezaručuje nepřetržitý přístup k Webovým stránkám ani k Nabízené službě, ani nezaručuje bezchybnost jakéhokoli prohlášení nebo tvrzení obsaženého na těchto Webových stránkách.

Porušení Obchodních podmínek

V případech, kdy Uživatelé poruší tyto Obchodní podmínky, Společnost může bez toho, aniž by se vzdala dalších práv a prostředků, přijmout vhodná opatření, zejména vyloučit přístup Uživatele na Webové stránky a k Nabízené službě, zablokovat IP adresu Uživatele a kontaktovat poskytovatele internetových služeb Uživatele s žádostí, aby byl zablokován jeho přístup na Webové stránky, anebo podat žalobu.

Oddělitelnost

Pokud se jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek ukáže být neplatné nebo právně neúčinné, bude takovéto ustanovení vyňato a účinnost zbývajících ustanovení zůstane zachována.

Zásady vracení poplatků

Protože jsou naše Webové stránky vybaveny systémem Instant Payment Notification (IPN), který umožňuje bezodkladné provedení služby po zaplacení administrativního poplatku, poplatek ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEVRACÍME. Poplatek za žádost ESTA je nevratný. Pokud by pro cestovatele již existovalo nebo bylo nalezeno duplikátní povolení ESTA, nebude Vám poplatek vrácen.

Plnou částku poplatku vracíme jen tehdy, když naše profesionální služba nebude při obstarání Vašeho cestovního povolení úspěšná, tedy když imigrační úřad USA Vaše povolení ESTA neschválí.

 

Právní odpovědnost

Společnost si výlučně vyhrazuje právo na obsah pokládaných otázek na Webových stránkách, které byly sestaveny s maximální péčí. S cílem poskytovat spolehlivé a kvalitní služby může společnost EstaVisa.cz podle svého uvážení odmítnout uveřejnění otázky. Návštěvníci stránek se zavazují neklást otázky, které narušují veřejný pořádek nebo morálku, nebo které se týkají nezákonné činnosti. Společnost Esta Services se zříká veškeré právní odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku užití jejích služeb nebo poruchy těchto služeb či jejich nefunkčnosti. Maximální ručení v žádném případě nepřevyšuje kupní cenu služby.

Příslušný soud

Pokud Uživatel podá žalobu na společnost Esta Services, bude příslušným soudem okresní soud v lokalitě naší hlavní kanceláře.

Prohlášení

Snažíme se zacházet se všemi zákazníky s maximální úctou. Pokud Vám vadí způsob, kterým s Vámi některý člen našeho týmu jednal, pošlete laskavě email s Vaší stížností spolu s detaily o tom, kdy se rozepře odehrála, na adresu info@ EstaVisa.cz  označený k rukám manažera zákaznické podpory. Snažíme se řešit všechny rozepře čestně a spravedlivě.

Odkazy:

Email info@ EstaVisa.cz

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2013.

Estavisa.cz jsou soukromé internetové stránky a nejsou spojeny s žádnou vládní agenturou. Pomáháme zahraničním turistům obstarat si řádnou dokumentaci pro vstup do Spojených států. Naše servisní poplatky činí 72 amerických dolarů a zahrnují poplatek vládě Spojených států ve výši 14 dolarů. Můžete si zvolit naše služby nebo navštívit internetové stránky ministerstva zahraničí a ministerstva vnitra a podat svou žádost o povolení vycestování do USA za menší poplatek. Vládní stránky najdete na adrese CBP.GOV.